Previous Next

การตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 2) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 2) ในส่วนภูมิภาค ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 ท้องที่จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

Search