Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อชี้แจงแนวนโยบายและกรอบแนวทางขับเคลื่อนการตรวจราชการของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมทั้งรับทราบรายระเอียดข้อมูลโครงการของหน่วยงานในสังกัดเพื่อคัดเลือกโครงการและบรรจุในแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

 

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อชี้แจงแนวนโยบายและกรอบแนวทางขับเคลื่อนการตรวจราชการของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมทั้งรับทราบรายระเอียดข้อมูลโครงการของหน่วยงานในสังกัดเพื่อคัดเลือกโครงการและบรรจุในแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560


 

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะกรรมการและเลขานุการฯ ร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 10/2560 โดยมีนางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ ประธานกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองคำขอใช้เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10% ให้กรมสรรพากร สำหรับคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e - Payment และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

 

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2561 พร้อมกันนี้ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด และนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560

 

Search