Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะกรรมการและเลขานุการฯ ร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 10/2560 โดยมีนางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ ประธานกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2561 พร้อมกันนี้ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด และนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560

 

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล โดยมีผู้บริหารของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับมอบ เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 102 ปี ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560

 

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ พร้อมด้วยนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเปิดงาน “หมู่บ้านช่อสะอาด” และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสัน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการในส่วนภูมิภาค ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 ท้องที่จังหวัดตราด เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560

Search