ภาพข่าวตรวจราชการ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะ เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง และร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และภาคเอกชน พร้อมเข้าเยี่ยมคารวะนายสุรศักดิ์ เจริญโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและสภาพความเป็นอยู่ของสำนักงานคลังจังหวัด การก่อสร้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ อีกทั้งตรวจเยี่ยมร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าที่รับชำระสินค้าผ่าน QR Code ของธนาคารกรุงไทยฯ เพื่อสอบถามถึงการดำเนินการ ปริมาณผู้ใช้บริการผ่านเครื่อง EDC และการรับชำระเงินผ่าน QR Code และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ณ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะ เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง และร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และภาคเอกชน พร้อมเข้าเยี่ยมคารวะนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ในการนี้ได้ตรวจเยี่ยมตลาดไร้เงินสด และร้านค้าที่รับชำระสินค้าผ่าน QR Code ของธนาคารออมสิน เพื่อสอบถามถึงการดำเนินการ ปริมาณผู้ใช้บริการผ่านเครื่อง EDC และการรับชำระเงินผ่าน QR Code และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ณ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และภาคเอกชน พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัด (นายพงศ์รัตน์ ภิรมรัตน์) เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง พร้อมให้ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง โดยเน้นติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การติดตั้งเครื่อง EDC/QR CODE การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและสภาพความเป็นอยู่ของสำนักงานคลังจังหวัด พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านพักเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัดและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ จากนั้นตรวจเยี่ยมร้านค้าที่มีการติดตั้งเครื่อง EDC ร้านที่รับชำระสินค้าผ่าน QR Code และวัดที่รับบริจาคเงินด้วย QR Code เพื่อสอบถามถึงการดำเนินการ ปริมาณผู้ใช้บริการผ่านเครื่อง EDC และการรับชำระเงินผ่าน QR Code รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ณ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง และร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และภาคเอกชน พร้อมกันนี้ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง พร้อมให้ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง โดยเน้นติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การติดตั้งเครื่อง EDC/QR CODE การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและสภาพความเป็นอยู่ของสำนักงานคลังจังหวัด และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านพักเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพากร สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ จากนั้น ตรวจเยี่ยมร้านค้าที่มีการติดตั้งเครื่อง EDC ร้านที่รับชำระสินค้าผ่าน QR Code และวัดที่รับบริจาคเงินด้วย QR Code เพื่อสอบถามถึงการดำเนินการ ปริมาณผู้ใช้บริการผ่านเครื่อง EDC และการรับชำระเงินผ่าน QR Code รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ณ จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ เดินทางตรวจราชการ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมกันนี้ ได้ประชุมหารือข้อราชการกับนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และร่วมประชุมรับฟังผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค จากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง และภาคเอกชน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ และวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงการคลัง โดยเน้นติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การติดตั้งเครื่อง EDC ภายในจังหวัด การใช้บัตร EMV ภายในจังหวัดเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ในการนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านพักเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ พร้อมตรวจเยี่ยมร้านค้าที่มีการติดตั้งเครื่อง EDC/QR code ตลาดไร้เงินสด เพื่อสอบถามถึงการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และจำนวนผู้มาใช้บริการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และทดลองซื้อสินค้าโดยชำระผ่าน QR Code ณ จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561

Search