ภาพข่าวตรวจราชการ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/นโยบายกระทรวงการคลัง และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนร่วมการประชุม พร้อมทั้ง หารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังกับนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาฉะเชิงเทรา ร้านธงฟ้าประชารัฐ รวมถึงร่วมเปิดพิธี QR Code เพื่อเพิ่มช่องทางการรับบริจาคซึ่งดำเนินการโดยธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน พร้อมตรวจเยี่ยมตลาดไร้เงินสด โดยมีร้านค้าติดป้ายสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะประธานกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ เป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย นายวิทัย รัตนากร กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย นางสาวสภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร อาคาร 4 ชั้น 11 ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561

 

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง และร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และภาคเอกชน พร้อมเยี่ยมคารวะนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง พร้อมให้ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง โดยเน้นติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ผู้ประกอบการธุรกิจพิโกไฟแนนซ์ การติดตั้งเครื่อง EDC/QR CODE ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมบ้านพักเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัด จากนั้นตรวจเยี่ยมร้านค้าที่รับชำระสินค้าผ่าน QR Code เพื่อสอบถามถึงปริมาณผู้ใช้บริการผ่านเครื่อง EDC รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ณ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561

 

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 - 5 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งได้ถ่ายทอดนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง โดยมีนายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต นายปิยกร อภิบาลศรี รองอธิบดีกรมสรรพสามิต นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ สรรพสามิตภาคที่ 10 และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561

 

 

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นำสื่อมวลชนเข้าฟังการบรรยายและเยี่ยมชมสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือแหลมฉบัง โดย นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และนางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริการงานทั่วไปการท่าเรือแหลมฉบัง ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

Search