ภาพข่าวตรวจราชการ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนภูมิภาค ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 ท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง รวมทั้งตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และติดตามการดำเนินการติดตั้งเครื่อง EDC การรับชำระเงินด้วย QR Code ติดตามการดำเนินงานมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเยี่ยมชมการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการ SMEs Start up และ SMEs (การสกัดน้ำมันปาล์ม โดย บจก. ศรีธรรมราชปาล์มออย) ระหว่างวันที่ 9 - 10 เมษายน 2561

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/นโยบายกระทรวงการคลัง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยเชิญภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งร่วมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังกับนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในการนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่ และสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นอกจากนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ธ.ก.ส. และ ธ.ออมสิน) ร้านธงฟ้าประชารัฐ และตรวจเยี่ยมตลาดไร้เงินสด ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยเชิญภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง เพื่อสำรวจสถานที่ปฏิบัติงาน ณ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางมาตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 ร่วมกับนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง คือ โครงการประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/นโยบายกระทรวงการคลัง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยเชิญภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังกับนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ในการนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ และด่านศุลกากรหนองคาย นอกจากนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ธ.ก.ส. และ ธ.ออมสิน) ร้านธงฟ้าประชารัฐ และตรวจเยี่ยมตลาดไร้เงินสด ณ จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2561


 

Search