ภาพข่าวตรวจราชการ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนกลาง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมฯ กระทรวงการคลัง และรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งแนวทางแก้ไข เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561


 

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 4/2561 โดยมีรายละเอียดการประชุมเกี่ยวกับ 1. สรุปรายงานผลการตรวจราชการรอบ 6 เดือน 2. สรุปข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ รอบ 6 เดือน 3. ข้อเสนอแนะที่สำคัญจากการตรวจราชการเพื่อนำเสนอปลัดกระทรวงการคลัง พิจารณานำส่งหน่วยงานในสังกัดเพื่อดำเนินการ และ 4. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประขุม คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

 

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 และ 2 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงปัญหาอุปสรรค และได้ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้บริหารหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561


 

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/นโยบายกระทรวงการคลัง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนร่วมประชุม ในการนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ ธนาคารกรุงไทย สาขาบึงกาฬ นอกจากนี้ได้ตรวจเยี่ยมร้านธงฟ้าประชารัฐ และการบริจาคเงินผ่าน QR Code ณ จังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนกลาง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมฯ กระทรวงการคลัง และรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งแนวทางแก้ไข เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

 

 

Search