ภาพข่าวตรวจราชการ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/นโยบายกระทรวงการคลัง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยเชิญภาคเอกชนร่วมประชุม พร้อมทั้งเข้าหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังกับนายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัด และธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี พร้อมตรวจเยี่ยมร้านธงฟ้าประชารัฐ การชำระเงินผ่าน QR Code และติดตามการใช้บัตรประชาชนเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ณ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561


 

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงข้าราชการพนักงานและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลส่งเสริมพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมอันดีงาม ณ โถงวายุภักษ์ชั้น1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/นโยบายกระทรวงการคลัง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยเชิญภาคเอกชนร่วมประชุม พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังกับนายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และนายสุเทพ วงศ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ในการนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัด ด่านศุลกากรระนอง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง พร้อมตรวจเยี่ยมร้านธงฟ้าประชารัฐ และตลาดไร้เงินสด ณ จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 10-11พฤษภาคม 2561

 

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนายสาโรช ทองประคำ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมสรรพากร แถลงข่าวพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (อ่านรายละเอียดจากข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 81/2561) และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2561 (การจัดเก็บภาษีจากสินทรัพย์ดิจิทัล) (อ่านรายละเอียดจากข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 82/2561) ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561


 

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการเพื่อตรวจเยี่ยมธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเพชรบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมชมผู้ประกอบการ SMEs (ร้านจิราพร) ลูกค้าธนาคารกรุงไทยฯ และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีช่องทางการรับชำระเงินผ่าน QR Code ด้วย และร้านธงฟ้าประชารัฐที่ติดตั้งเครื่อง EDC (สหไทยดีพาร์ทเมนสโตร์) ณ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

 

Search