ภาพข่าวตรวจราชการ

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง ประชุมปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ผู้ตรวจราชกรมธนารักษ์ ผู้ตรวจราชกรมสรรพากร เพื่อพิจารณาข้อเสนอและนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

 

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำปี 2560 และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ บริบทใหม่กับการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมี นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ การกำกับธุรกิจประกันภัยในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ณ ห้องประชุม Crystal โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายพชร อนันตศิลป์ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน นายนรินทร์ กัลยาณมิตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นางศิริพร เหลืองนวล ที่ปรึกษาการคลัง นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ร่วมการประชุม โดยที่ประชุมเห็นชอบให้คลังจังหวัดดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ซึ่งเกณฑ์การพิจารณา คบจ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ ระดับดีเลิศ จำนวน 1 จังหวัด ระดับดีเด่น จำนวน 9 จังหวัด ระดับดี จำนวน 3 จังหวัด และระดับชมเชย จำนวน 3 จังหวัด โดยการกำหนดแนวทางการสนับสนุนการดำเนินภารกิจ คบจ. และจะนำไปประเมิน คบจ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1) งาน Top Down 2) งาน Bottom Up 3) การบริหารจัดการด้านการคลัง เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การบัญชี และการควบคุมภายใน และ 4) การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินภารกิจ คบจ. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญๆ ของรัฐ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะโฆษกกระทรวงการคลัง ในประเด็นการติดตามผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560

Previous Next

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายสุทธิชัย สังขมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรม กระทรวงการคลัง และรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานรวมทั้งแนวทางแก้ไข ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 – 6 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559

Search