ภาพข่าวกิจกรรม สตป.

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย เป็นประธานงานมอบรางวัลโครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปีที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นการปลูกฝังจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมปอดบำบัด โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดราชบุรี โดยมีนางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมงาน ณ Banking Hall ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560


 

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง มอบโล่ที่ระลึกเกษียณอายุราชการ ให้แก่นายประสิทธิ์ สืบชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และแสดงความยินดีนายจิระ พันธ์คีรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ณ โรงแรมแซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมโครงการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติองค์กรคุณธรรมของกระทรวงการคลัง ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม และศึกษาดูงานด้านโรงเรียนคุณธรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 14 -16 กรกฎาคม 2560

 

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายยุทธนา หยิมการุณ และผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผลพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบและประเมินผล เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อสร้างประสิทธิภาพการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมดเอก เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 15 กันยายน 2560 2560

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินจาก นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อน สป.สร.คุณธรรม จำนวนเงิน 28,000.00 บาท(สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้ ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวได้รับบริจาคจากการออกร้านของหน่วยงานต่างๆ และผู้ไม่ประสงค์ออกนามในการจัดงาน "ตลาดนัดความดี กระทรวงการคลัง ทำดีเพื่อพ่อ" เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ในการนี้ ปลัดกระทรวงการคลัง และผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง(นายยุทธนา หยิมการุณ)ได้ร่วมบริจาคสมทบอีกจำนวนเงิน 22,000.00 บาท(สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 50,000.00 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

Search