บุคลากร

นายไว คงทวี

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผล

ส่วนตรวจราชการ (สตร.)

นางนงนุช คุณรัตนไตร

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการพิเศษระบบการเงินการคลัง

นายเชาวลิต บุณยภูษิต

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวกานต์รวี สอดสี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอังสุมา มีมา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาววราวรรณ ขนานแข็ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายอภิรักษ์ คงแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางทัชชดา พุกกล้าแข็ง

พนักงานประจำสำนักงาน

นายวรวรรธน์ ศรีโรจนศักดิ์

พนักงานขับรถยนต์

นายบุญลือ พุ่มแจ่ม

พนักงานขับรถยนต์

นายพิชัย เปรมปริ่ม

พนักงานขับรถยนต์

นายวรากร ศุภวาระอัจฉริย

พนักงานขับรถยนต์

นายอิศรา นาสมวงศ์

พนักงานขับรถยนต์

ส่วนแผนและประเมินผล (สผป.)

นางทิพรัตน์ ถิ่นสิริพัฒนกิจ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัชนู เทพมี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวขวัญระวี เทศทิม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวพิชญาภร ศิริมังกร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวณัฐนันท์ อมฤกษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวบุญตา สกุลพานิชชัย

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวเอสิฎา แซ่ลิ้ม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุจิตรา สุฉันทบุตร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวปิลันธน์ สุขมิ่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ส่วนพัฒนาระบบตรวจสอบ (สพต.)

นายโกเมศร์ เกียรติจิระอรุณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวนัชชา สุดภักดี

นักวิเคราะห์วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางดารัตน์ แสนสุด

พนักงานประจำสำนักงาน

นางสาวสุภาณี ผลวัฒนะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวทวีพร คำมะภา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ (สรร.)

นายกฤษดา วัยวุฒิ

ผู้อำนวยการส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์

นางสาวนพรัตน์ เดชจริง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวณัฐพร คำแก่นแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นายพิเชฐ พัลวัลย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวพัชมณ กู้เมือง

เจ้าพนักงานปฎิบัติงาน

นางสาวนภสรวรท เนียมสงค์

พนักงานประจำสำนักงาน

นางสาวชลธิชา เทพเรณู

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวลัดดาวัลย์ รอดจันทร์

พนักงานประจำสำนักงาน

นางสาวพัชรินทร์ จันทร์โพธิ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวโสภา สุขสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพิศโฉม สราญรมย์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายกฤษกร จงจัดกลาง

นิติกร

นางสาววรวรรณ เอ่งฉ้วน

นิติกร

นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วช่วย

นิติกร

นางสาวสุวิชา ลีละเศรษฐกุล

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุปราณี อาทร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโนบายและแผน

นายสุทธิ หาญบาง

นิติกร

นางสาวพิมพ์ชนก งามเลิศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนัฐธิดา มหาวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสุรเชษฐ์ คอนดวงแก้ว

พนักงานบริการ

นายกวี ลุเอี่ยม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสุวาทิตย์ ผั้งประเสริฐศิลป์

นิติกร

นางสาวพิลาวัณย์ อรุณเรื่อ

เจ้าหน้าที่วิเคาระห์นโยบายและแผน

นายพงศธร ทองเพชรคง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ฝบท.)

นางวรรณวิสา กล่อมวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางยุพดี เอ่งฉ้วน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสุภาพันธ์ แก้วศรีจันทร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายปัญญา กล่อมจิตร

พนักงานธุรการ

นางสาวพิมพ์มาดา คล้ายมี

พนักงานประจำสำนักงาน

นางสาวรัตนาพร นราประโคน

พนักงานประจำสำนักงาน

นางสาวน้ำผึ้ง จิการ

พนักงานบริการ

นางสาวรินลณี ระลึก

พนักงานบริการ

นางสุวรรณา ยุงประโคน

พนักงานบริการ

นางมาลัย อัฎฐปฎิพันธ์

พนักงานบริการ

นายพุฒิพงษ์ จันทร์ทิพย์

พนักงานบริการ

นางสาวอโณทัย ใจเย็น

พนักงานบริการ

นางสาวพัฒนาพร แก้วนิมิตรชัย

พนักงานบริการ

พนักงานบริการ

Search