บุคลากร

นายไว คงทวี

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผล

ส่วนตรวจราชการ (สตร.)

นางนงนุช คุณรัตนไตร

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการพิเศษระบบการเงินการคลัง

นางสาวกานต์รวี สอดสี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาววราวรรณ ขนานแข็ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวอังสุมา มีมา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายอภิรักษ์ คงแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางทัชชดา พุกกล้าแข็ง

พนักงานประจำสำนักงาน

นายวรวรรธน์ ศรีโรจนศักดิ์

พนักงานขับรถยนต์

- ว่าง -

พนักงานขับรถยนต์

นายบุญลือ พุ่มแจ่ม

พนักงานขับรถยนต์

นายพิชัย เปรมปริ่ม

พนักงานขับรถยนต์

ส่วนแผนและประเมินผล (สผป.)

นางทิพรัตน์ ถิ่นสิริพัฒนกิจ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัชนู เทพมี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวขวัญระวี เทศทิม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวพิชญาภร ศิริมังกร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวณัฐนันท์ อมฤกษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวบุญตา สกุลพานิชชัย

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวเอสิฎา แซ่ลิ้ม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุจิตรา สุฉันทบุตร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ส่วนพัฒนาระบบตรวจสอบ (สพต.)

นายโกเมศร์ เกียรติจิระอรุณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวนัชชา สุดภักดี

นักวิเคราะห์วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

- ว่าง -

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางดารัตน์ แสนสุด

พนักงานประจำสำนักงาน

?

นางสาวสุภาณี ผลวัฒนะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ (สรร.)

นายกฤษดา วัยวุฒิ

ผู้อำนวยการส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์

นางสาวนพรัตน์ เดชจริง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

?

- ว่าง -

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวณัฐพร คำแก่นแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นางสาวนภสรวรท เนียมสงค์

พนักงานประจำสำนักงาน

นางสาวชลธิชา เทพเรณู

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวลัดดาวัลย์ รอดจันทร์

พนักงานประจำสำนักงาน

นางสาวพัชมณ กู้เมือง

เจ้าพนักงานปฎิบัติงาน

นางสาวพัชรินทร์ จันทร์โพธิ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวโสภา สุขสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพิศโฉม สราญรมย์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายกฤษกร จงจัดกลาง

นิติกร

นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วช่วย

นิติกร

นางสาวสุวิชา ลีละเศรษฐกุล

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุปราณี อาทร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโนบายและแผน

นางสาววรวรรณ เอ่งฉ้วน

นิติกร

นายสุทธิ หาญบาง

นิติกร

นางสาวพิมพ์ชนก งามเลิศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนัฐธิดา มหาวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ว่าที่ร้อยตรีวรากร เครือเช้า

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสุรเชษฐ์ คอนดวงแก้ว

พนักงานบริการ

นายกวี ลุเอี่ยม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ว่าง -

นักวิเคาระห์นโยบายและแผน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ฝบท.)

นางวรรณวิสา กล่อมวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสุภาพันธ์ แก้วศรีจันทร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางยุพดี เอ่งฉ้วน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายปัญญา กล่อมจิตร

พนักงานธุรการ

นางสาวพิมพ์มาดา คล้ายมี

พนักงานประจำสำนักงาน

นางสาวรัตนาพร นราประโคน

พนักงานประจำสำนักงาน

นางสาวสำเริง เจนพนัส

พนักงานบริการ

- ว่าง -

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโนบายและแผน

- ว่าง -

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

- ว่าง -

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวน้ำผึ้ง จิการ

พนักงานบริการ

นางสาวรินลณี ระลึก

พนักงานบริการ

นางสุวรรณา ยุงประโคน

พนักงานบริการ

นางมาลัย อัฎฐปฎิพันธ์

พนักงานบริการ

นายพุฒิพงษ์ จันทร์ทิพย์

พนักงานบริการ

Search