แผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Read more

ตารางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Read more

โครงสร้างผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง

นายยุทธนา หยิมการุณ

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายราฆพ ศรีศุภอรรถ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายจำเริญ โพธิยอด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายลวรณ แสงสนิท

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การตรวจราชการเป็นมาตรการสําคัญในการสนับสนุน ขับเคลื่อนการดําเนินงานของรัฐบาล และหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามเป้าหมาย สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาตินโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรคซึ่งเกิดจากการดําเนินงานดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ปฏิทินกิจกรรม

13 - 15 มิถุนายน 2561

ตรวจราชการ ณ จังหวัดยโสธร

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดยโสธร
7 - 8 มิถุนายน 2561

ตรวจราชการ ณ จังหวัดพังงา

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการ ณ จังหวัดพังงา
31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561

ตรวจราชการ ณ จังหวัดตรัง

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการ ณ จังหวัดตรัง
22 พฤษภาคม 2561

ตรวจราชการ ณ สำนักงานศุลกากรตรวจผู้โดยสารสุวรรณภูมิ

นายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการ ณ สำนักงานศุลกากรตรวจผู้โดยสารสุวรรณภูมิ
18 พฤษภาคม 2561

ตรวจราชการ ณ จังหวัดปราจีนบุรี

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดปราจีนบุรี
10 - 11 พฤษภาคม 2561

ตรวจราชการ ณ จังหวัดเพชรบุรี

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเพชรบุรี
9 พฤษภาคม 2561

ตรวจราชการ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพฯ 14

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพฯ 14

กิจกรรม Work life balance สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สำนักตรวจสอบและประเมินผล ร่วมกิจกรรม Work life balance สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
คลิกที่นี่

Inspector gallery

ภาพข่าวการออกตรวจราชการ ประชุมสัมนาวิชาการท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และกิจกรรมการในสำนักงานตรวจสอบและประเมินผล

ติดต่อเรา

สำนักตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-126-5800 ต่อ 2736 อีเมล mofinspector@gmail.com

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-126-5900

ตารางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Search