แผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Read more

ตารางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Read more

โครงสร้างผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง

นายจำเริญ โพธิยอด

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นางแพตริเซีย มงคลวนิช

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การตรวจราชการเป็นมาตรการสําคัญในการสนับสนุน ขับเคลื่อนการดําเนินงานของรัฐบาล และหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามเป้าหมาย สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาตินโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรคซึ่งเกิดจากการดําเนินงานดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ปฏิทินกิจกรรม

10 ก้นยายน 2561

ตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดสมุทรปราการ

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดสมุทรปราการ
3 กันยายน 2561

ตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดชลบุรี

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดชลบุรี
31 สิงหาคม 2561

ตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดนครนายก

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดนครนายก
28 - 29 สิงหาคม 2561

ตรวจราชการ ณ จังหวัดราชการ และจังหวัดกาญจนบุรี

นายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดราชการ และจังหวัดกาญจนบุรี
28 สิงหาคม 2561

ตรวจราชการ ณ จังหวัดนครนายก

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดนครนายก
28 สิงหาคม 2561

ตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
27 - 28 สิงหาคม 2561

ตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร
26 - 28 สิงหาคม 2561

ตรวจราชการแบบบูรณาการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 13 ท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 13 ท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี
24 สิงหาคม 2561

ตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดนครปฐม

นายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดนครปฐม
21 สิงหาคม 2561

ตรวจราชการแบบบูรณาการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 ท้องที่จังหวัดสมุทรสงคราม

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการแบบบูรณาการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 ท้องที่จังหวัดสมุทรสงคราม
20 สิงหาคม 2561

ตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดพิษณุโลก

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดพิษณุโลก
16 สิงหาคม 2561

ตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ท้องที่จังหวัดลพบุรี

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ท้องที่จังหวัดลพบุรี
15 - 16 สิงหาคม 2561

ตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายไว คงทวี ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผล เดินทางไปร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
14 สิงหาคม 2561

ตรวจราชการ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9

นายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9
9 - 10 สิงหาคม 2561

ตรวจราชการ ณ จังหวัดสงขลา

นายเชาวลิต บุณยภูษิต นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เดินทางไปร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดสงขลา
9 - 10 สิงหาคม 2561

ตรวจราชการ ณ จังหวัดลำปาง

นายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการ ณ จังหวัดลำปาง

กิจกรรม Work life balance สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สำนักตรวจสอบและประเมินผล ร่วมกิจกรรม Work life balance สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
คลิกที่นี่

Inspector gallery

ภาพข่าวการออกตรวจราชการ ประชุมสัมนาวิชาการท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และกิจกรรมการในสำนักงานตรวจสอบและประเมินผล

ติดต่อเรา

สำนักตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-126-5800 ต่อ 2736 อีเมล mofinspector@gmail.com

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-126-5900

ตารางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Search